Li, Zhengjun

Date:2020-04-11

NameZheng-Jun Li

TitleProfessor

E-maillizj@mail.buct.edu.cn

AddressSci-Tech Building 301-3Education background:

2001-2005,   B.S. College of Life Sciences, Shandong University

2005-2010,   Ph.D. College of Life Sciences, Tsinghua University


Work experience:

2010-now,    College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology

2013-2015,   Visiting Scholar, Department of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology


Academic title:


Research areas:

Metabolic Engineering, Synthetic Biology


Honors and awards:


Research projects:


Representative works:

1. Zheng-Jun Li*, Peng-Hui Hong, Yang-Yang Da, Liang-Kang Li, Gregory Stephanopoulos*. Metabolic engineering of Escherichia coli for the production of L-malate from xylose. Metabolic Engineering, 2018, 48:25-32

2. Zheng-Jun Li, Kangjian Qiao, Xue-Mei Che, Gregory Stephanopoulos*. Metabolic engineering of Escherichia coli for the synthesis of the quadripolymer poly(glycolate-co-lactate-co-3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) from glucose. Metabolic Engineering, 2017, 44:38-44

3. Zheng-Jun Li, Kangjian Qiao, Weichao Shi, Brian Pereira, Haoran Zhang, Bradley D. Olsen, Gregory Stephanopoulos*. Biosynthesis of poly(glycolate-co-lactate-co-3-hydroxybutyrate) from glucose by metabolically engineered Escherichia coli. Metabolic Engineering, 2016, 35:1-8

4. Brian Pereira#, Zheng-Jun Li#, Marjan De Mey, Chin Giaw Lim, Haoran Zhang, Claude Hoeltgen, Gregory Stephanopoulos*. Efficient utilization of pentoses for the bioproduction of renewable two-carbon compounds, ethylene glycol and glycolate. Metabolic Engineering, 2016, 34:80-87 (# co-first author)

5. Zheng-Jun Li, Zhen-Yu Shi, Jia Jian, Ying-Ying Guo, Qiong Wu, Guo-Qiang Chen*. Production of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) from unrelated carbon sources by metabolically engineered Escherichia coli. Metabolic Engineering, 2010, 12:352-359

6. Wei Li, Jing Chen, Chang-Xia Liu, Qi-Peng Yuan, Zheng-Jun Li*. Microbial production of glycolate from acetate by metabolically engineered Escherichia coli. Journal of Biotechnology, 2019, 291:41-45

7. Wei Li, Nan Pu, Chang-Xia Liu, Qi-Peng Yuan, Zheng-Jun Li*. Metabolic engineering of the marine bacteria Neptunomonas concharum for the production of acetoin and meso-2,3-butanediol from acetate. Biochemical Engineering Journal, 2019, 151, 107311

8. Jing Chen, Wei Li, Zhao‑Zhou Zhang, Tian‑Wei Tan, Zheng-Jun Li*. Metabolic engineering of Escherichia coli for the synthesis of polyhydroxyalkanoates using acetate as a main carbon source. Microbial Cell Factories, 2018, 17:102

9. Liang-Kang Li, Li-Long Shi, Peng-Hui Hong, Tian-Wei Tan, Zheng-Jun Li*. Metabolic engineering of Escherichia coli for the production of glyoxylate from xylose. Biochemical Engineering Journal, 2018, 129:113-118


Admission requirements: