Liu,Chaoyong

Date:2021-06-16

NameChaoyong Liu

TitleAssociate Professor

E-mailchaoyongliu@mail.buct.edu.cn

AddressComputer Building-West 205


Education background:

2005-2009, Tianjin University, Materials Science and Engineering, Bachelor of Engineering

2009-2011,Tianjin University, Materials Science, Master of Engineering

2011-2015, Tianjin University, Materials Science, Ph. D. in Engineering

2013-2015, University of California, Los Angeles, Visiting Graduate Researcher


Work experience :

2015-2016, Postdoctoral Fellow of Tianjin Medical University General Hospital.

2016-2018, Postdoctoral Fellow of University of California, Los Angeles

2018 to now, Associate Professor of Beijing University of Chemical Technology

Academic title: 


Research areas: 

1. Nanotechnology in the diagnosis and treatment of central nervous system diseases

2. Protein and gene drug carrier

3. Tumor diagnosis and treatment


Honors and awards:

1.     “Three Goods Student”, Tianjin University, Dec 2012.

2.     “State Study Abroad Scholarship for Graduate Students”, China Scholarship Council, May 2012.

3.     “National Award for Distinguished Doctorates”, Ministry of Education of the P. R. China, Dec 2014.

4.     “Outstanding Graduate Award”, Tianjin University, Jun 2015.


Research projects:

1.Tianjin Medical University General Hospital Youth Incubation Fund, 2015

2.The 58th batch of general funding from the China Postdoctoral Science Foundation (first class), 2015

3.National Natural Science Foundation of China Youth Project, 2016

4.The basic operating expenses of central universities, 2020

5.National Natural Science Foundation of China, 2020


Representative works:

1. Chaoyong Liu(#), Jing Wen(#), Yubin Meng, Kailiang Zhang,      Jialin Zhu, Yu Ren, Xiaomin Qian, Xubo Yuan*, ************, Chunsheng      Kang*, Efficient Delivery of Therapeutic miRNA Nanocapsules for      Tumor Suppression, Advanced Materials, 2015, 27(2):292–297.      

2. Chaoyong Liu(#), Jing Wen(#), Dai Li(#), Hongzhao Qi, Lina      Nih, Jialin Zhu, Duo Xu, Yu Ren, Shanshan Zhang, Donglin Han, Huanhuan      Jia, Junhu Zhou, Meng Qin, Jialing Wu, Xubo Yuan, Ji Liu*, Jin Zhao*,      Chunsheng Kang*, ************, Systemic delivery of microRNA for treatment      of brain ischemia, Nano Res. (2021).

3. Chaoyong Liu, Lixia Long, Zhi Li, Bin He, Liuheng Wang,      Jiapeng Wang, Xubo Yuan*, Jing Sheng, Hollow poly(MPC-g-PEG-b-PLA) graft      copolymer microcapsule as a potential drug carrier, Journal of      Microencapsulation, 2012, 29(3):242-249.

4. Hongzhao Qi(#), Chaoyong Liu(#), Lixia Long, Yu Ren,      Shanshan Zhang, Xiaodan Chang, Xiaomin Qian, Huanhuan Jia, Jin Zhao,      Jinjin Sun, Xin Hou*, Xubo Yuan*, Chunsheng Kang*, Blood Exosomes Endowed      with Magnetic and Targeting Properties for Cancer Therapy, ACS Nano,      2016, 10(3): 3323-3333. (Equal contribution)

5. Lei Han(#),Chaoyong Liu(#), Hongzhao Qi(#), Junhu      Zhou, Jing Wen, Di Wu, Duo Xu, Meng Qin, Jie      Ren, Qixue Wang, Lixia Long, Yang Liu, Irvin      Chen, Xubo Yuan*, ************, Chunsheng Kang*, Systemic      Delivery of Monoclonal Antibodies to the Central Nervous System for Brain      Tumor Therapy, Advanced Materials, 20193119: e1805697. (Equal      contribution)

6. Yubin Meng, Chaoyong Liu, Jin Zhao, Xue Li, Zhaoyang      Li,* Jianwei Wang, Renfeng Wang, Yunde Liu, Xubo Yuan,  Zhenduo Cui * and Xianjin Yang* , An      injectable miRNA-activated matrix for effective bone regeneration in vivo,      An injectable miRNA-activated matrix for effective bone regeneration in vivo,      Journal of Materials Chemistry B, 2016,4, 6942-6954.

7. Jing Wen, Di Wu, Meng Qin, Chaoyong Liu, Lan Wang, Duo Xu,      Harry V. Vinters, Yang Liu, Emiko Kranz, Xin Guan, Guibo Sun, Xiaobo Sun,      YooJin Lee, Otoniel Martinez-Maza, Daniel Widney, ************, Irvin S. Y.      Chen*Masakazu Kamata*Sustained delivery and      molecular targeting of a therapeutic monoclonal antibody to metastases in      the central nervous system of miceNature      Biomedical Engineering, 2019, 3, 706–716.

8. Yubin Meng, Xue Li, Zhaoyang Li*, Chaoyong Liu, Jin      Zhao, Jianwei Wang, Yunde Liu, Xu-Bo Yuan, Zhenduo Cui*, Xianjin Yang*,      Surface Functionalization of Titanium Alloy with miR-29b Nanocapsules To      Enhance Bone Regeneration, ACS Applied Materials & Interfaces,      2016, 8(9): 5783-5793.

9. Di Wu(#), Meng Qin(#), Duo Xu(#), Lan Wang, Chaoyong Liu,      Jie Ren, George Zhou, Chen Chen, Fengmei Yang, Yanyan Li, Yuan Zhao, Ruyi      Huang, Sina Pourtaheri, Chunsheng Kang, Masakazu Kamata, Irvin S. Y. Chen,      Zhanlong He,* Jing Wen,* Wei Chen,* and ************ A Bioinspired Platform      for Effective Delivery of Protein Therapeutics to the Central Nervous      System. Advanced Materials. 2019e1807557.

10. Duo Xu(#), Di Wu(#), Meng Qin(#), Lina R. Nih, Chaoyong      Liu, Zheng Cao, Jie Ren, Xiangjun      Chen, Zhanlong He, Wenhai Yu, Jiaoqiong Guan, Suqin      Duan, Fang Liu, Xiangsheng Liu, Jesse Li, Dushawn      Harley, Bin Xu, Lihua Hou, Irvin S. Y. Chen, Jing      Wen*, Wei Chen*, Sina Pourtaheri*  and ************, Efficient      Delivery of Nerve Growth Factors to the Central Nervous System for Neural      Regeneration, Advanced Materials, 2019e1900727.


Admission requirements: