Xu Hongjuan

Undergraduate teaching secretary

Room 301-1, Technology Building

010-64421335

xuhj@mail.buct.edu.cn

 

Liu Min

Undergraduate academic secretary

Room 301-1, Technology Building

010-64421335

lium@mail.buct.edu.cn

 

Qu Dan

Undergraduate academic secretary:

Room 301-1, Technology Building

010- 80191366

qudan@mail.buct.edu.cn

 

Mi Zhiwei

Graduate secretary

Room 301-1, Technology Building

010-64416428

zhiweimi@mail.buct.edu.cn

 

Jia Guanglian

Party affairs secretary

Room 305, Technology Building

010-64451781

jgl@ mail.buct.edu.cn

 

Wang Shihui

Human resorce

Room 301-2, Technology Building

010-64421335

wangshihui@mail.buct.edu.cn

 

Wang Lei

Research secretary

Room 301-2, Technology Building

wanglei@mail.buct.edu.cn

 

Wu Xinying

Graduate counselor

Room 303, Technology Building

010-64451572

wuxy@mail.buct.edu.cn

 

Li Yanqi

Undergraduate counselor of grade 2016

Room 303, Technology Building

010-64459490

liyanq@mail.buct.edu.cn

 

Liu Jie

Undergraduate counselor of grade 2016

Room 303, Technology Building

010-64459490

jliu@mail.buct.edu.cn

 

Ren Rui

Undergraduate counselor of grade 2017

Room 506, 5th Floor, Library, ChangPing District

010-80106404

renrui@mail.buct.edu.cn

 

Wang Yu

Undergraduate counselor of grade 2017

Room 506, 5th Floor, Library, ChangPing District

010-80106404

wy@mail.buct.edu.cn

 

Ge Jingyang

Undergraduate counselor of grade 2018

Room 506, 5th Floor, Library, ChangPing District 

010-80106404

gejy@mail.buct.edu.cn

 

Lu Yichen

Undergraduate counselor of grade 2018

Room 506, 5th Floor, Library, ChangPing District 

010-80106404

luyc@mail.buct.edu.cn

 

Qi Haochen

Undergraduate counselor of grade 2019

Room 506, 5th Floor, Library, ChangPing District 

010-80106404

qihc@mail.buct.edu.cn

 

Cheng Dongxiao

Undergraduate counselor of grade 2019

Room 506, 5th Floor, Library, ChangPing District 

010-80106404

chengdx@mail.buct.edu.cn