Academician of Chinese Academy of   Engineering

Tan Tianwei

Distinguished Professors of the Changjiang River

Tan Tianwei ,Yuan Qipeng

Winners of the National Science Foundation for Distinguished Young Scholars

Tan Tianwei, Gan Zhihua, Su Haijia

Winners of the National Science Foundation for Excellent Young Scholars

Liu Huiyu, Feng Yue

National “Ten Thousand Programme” of   Eminent Teacher

Su Haijia

Ministry of Education New Century Outstanding   Talents

Su Haijia, Yuan Qipeng, Feng Wei,   Yang Jing

Beijing Science and Technology Rising   Star

Su Haijia, Yang Jing, Liu Huiyu, Qin   Peiyong, Luo Shizhong, Chen Biqiang, Feng Yue